Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, 1.1.2 POPW!

poniedziałek, 18 stycznia 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:
  • 30.12.2020 r. - 13.02.2021 r.
  • 14.02.2021 r. - 30.03.2021 r.
  • 31.03.2021 r. - 14.05.2021 r.
  • 15.05.2021 r. - 28.06.2021 r.
  • 29.06.2021 r. - 12.08.2021 r.
  • 13.08.2021 r. - 26.09.2021 r.
  • 27.09.2021 r. - 10.11.2021 r.
  • 11.11.2021 r. - 30.12.2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 390 000 000,00 zł
 • Planowany wkład własny: 15 % wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne zwiększać sprzedaż.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wsparcia rozwoju działalności przez przedsiębiorstwa typu startup, które zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, tj. utworzyły produkt (wyrób lub usługę) w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy.

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup - dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego,
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu,
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie:

 • realizacja projektu może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż po dniu zakończenia inkubacji i uzyskania Raportu z inkubacji;
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW tj. 31 grudnia 2023 r.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które:

 • spełniają kryteria określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;
 • nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej;
 • nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa;
 • nie dokonały jeszcze podziału zysków;
 • nie zostały utworzone w wyniku połączenia;
 • zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl