Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Szybka Ścieżka 2021!

środa, 10 lutego 2021

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków:
  • I runda: od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
  • II runda: od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r.
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  300 000 000 złotych
  • I runda: 100 000 000 złotych
  • II runda: 200 000 000 złotych

PRZEDMIOT KONKURSU:

Dofinansowanie może zostać udzielone na realizację projektów, które obejmują:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo
 • eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Prace przedwdrożeniowe przewidziane w projekcie nie mogą dotyczyć działalności wykluczonych ze wsparcia, tj.:

 • w przypadku pomocy publicznej dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych,
 • w przypadku pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty realizowane na terytorium RP, wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych, tj. wszystkie województwa poza województwem mazowieckim.

Kiedy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • przedsiębiorstwa – realizujące projekt samodzielnie albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw, albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,
 • liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
 • w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Runda I jest skierowana tylko do:

 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami,
 • dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych,

Runda II jest skierowana tylko do:

 • MŚP realizujących projekty samodzielnie,
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP oraz
 • MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektronicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl