projekty unijne

 

Firma Forecast Consulting specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. Oferujemy Państwu kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, przeprowadzenie przez wszystkie etapy oceny formalnej i merytorycznej, negocjacje oraz pomoc przy realizacji projektu. 

Nasza oferta skierowana jest głównie do przedsiębiorców, a także stowarzyszeń, spółdzielni, uczelni wyższych i innych podmiotów.

Nasze wynagrodzenie za napisanie wniosku o dofinansowanie i przeprowadzenie przez wszystkie etapy oceny uzależnione jest od wartości projektu – zobowiązanie powstaje w momencie, gdy projekt jest pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania przez instytucję organizującą konkurs. Indywidualnie dla każdego Klienta negocjujemy warunki każdej umowy - w zależności od specyfiki projektu, rodzaju prac niezbędnych do jego przygotowania, czy też wartości kosztów bezpośrednich.

Na etapie przygotowania i złożenia projektu pobieramy jedynie symboliczne opłaty, więc niczym Państwo nie ryzykują. Gdy napisany przez naszych specjalistów projekt nie przechodzi pozytywnie oceny merytorycznej, nie mają Państwo wobec nas żadnych dodatkowych zobowiązań. Zarówno Państwu, jak i nam, zależy więc na najwyższej jakości przygotowywanego wniosku.

 

Zajmujemy się również rozliczaniem, ewaluacją i audytem, a także innymi aspektami realizacji projektów unijnych.

 

W Perspektywie Finansowej 2007-2013 pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 104 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetów: I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX.

Cechujemy się dużą skutecznością w pozyskiwaniu środków unijnych.

 

Nasi Klienci w wyniku uzyskanego z naszą pomocą dofinansowania wspierali przedsiębiorczość poprzez udzielanie dotacji na otwarcie działalności, prowadzili projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych obejmujące doradztwo, szkolenia i staże, otwierali nowe żłobki i przedszkola, testowali i wdrażali innowacyjne programy nauczania, otwierali nowe kierunki studiów, wysyłali studentów na staże w Polsce i za granicą, wspierali osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem w integracji społecznej i zawodowej, udzielali doradztwa i organizowali szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, koordynowali działania outplacementowe oraz prowadzili bezpłatne szkolenia z zakresu języków obcych i umiejętności ICT.

Część naszych Klientów została przedstawiona w zakładce „Nasi Klienci”.

 

Firma Forecast Consulting również sama realizowała projekty, których celem była m.in. edukacja rolników w zakresie informatyki i zastosowania komputera w rolnictwie, edukacja ludzi młodych w zakresie języka angielskiego, zwiększanie umiejętności obsługi komputera wśród osób w wieku 50+, czy podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników i pracodawców w zakresie energetyki wiatrowej. Więcej informacji w dziale „Projekty”.

 

 

W Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 świadczymy doradztwo w ramach Programów Operacyjnych, tzn.:

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER)

(www.power.gov.pl)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

(www.poir.gov.pl)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)

(www.polskacyfrowa.gov.pl)

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)

(www.polskawschodnia.gov.pl)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)

(www.pois.gov.pl/)

Regionalne Programy Operacyjne